194

O podnikatelském klubu Broumovska

Co je PKB:

Podnikatelský klub Broumovska vznikl v říjnu roku 2003 jako dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, který nesleduje politické cíle a nepodporuje činnost žádné politické strany. Byl založen k projednávání a prosazování myšlenek, iniciativ a podnětů, které přispívají k vytváření příznivého podnikatelského klimatu, zlepšují podmínky pro soukromé podnikání a zkvalitňují život na Broumovsku.

PKB od samého začátku své činnosti spolupracuje s ostatními podnikatelskými sdruženími, včetně Hospodářské komory. Dohoda s Hospodářskou komorou umožňuje získávat veškeré informace, kterými HK disponuje, a zprostředkovávat je svým členům. PKB bude a chce přispívat k diskuzi nad budoucností regionu Broumovska. Chce být zdrojem informací pro své členy a následně reprezentovat jejich zájmy.

Jsme přesvědčeni, že podnikání je jasným vyjádřením specifických schopností, které nás na jedné straně důstojně zajišťují, na straně druhé však zavazují k úctě k okolí, které nám naše úspěchy umožňuje.

Cíle sdružení:

 • úsilí o ochranu a podporu zájmů hospodářské činnosti na území Broumovska a oblastí, která jsou s ním spjata svými překrývajícími se zájmy
 • posilování vzájemné komunikace mezi podnikateli na Broumovsku při projednávání aktuálních rozvoje podnikání v regionu, podnikatelského klimatu, rozvojové koncepce Broumovska s důrazem na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a podporu vzájemné výměny zkušeností při formálních i neformálních setkáváních
 • podpora spolupráce veřejné a soukromé sféry při rozvoji Broumovska, včetně přeshraniční spolupráce
 • informační podpora, příprava a provádění projektů, které se shodují s cíli uvedenými v preambuli, s využitím národních i mezinárodních programů

Činnost sdružení:

 • pořádá diskusní setkání a odborné semináře
 • vystupuje v zájmu zlepšení hospodářských rámcových podmínek
 • je aktivní v otázkách problémů týkajících se hospodářství
 • rozpracovává stanoviska
 • provozuje osvětovou/agitační činnost
 • vyhledává dialog s úřady a veřejností
 • spolupracuje s politickými stranami, stejně jako s ostatními místními a regionálními hospodářskými, průmyslovými a zaměstnavatelskými organizacemi
 • připravuje a realizuje technické analýzy, studie a projekty nebo na nich spolupracuje se subjekty, které sledují slučitelné cíle
 • provozuje publikační a vydavatelskou činnost
 • reprezentuje zájmy svých členů vůči tuzemským i mezinárodním organizacím a vůči veřejnosti
 • pořádá a organizuje vzdělávací akce

Vznik členství:

Členem sdružení se může stát jakýkoliv občan nebo jakákoliv právnická osoba, která výslovně projeví dobrovolný souhlas se stanovami sdružení. Členy dělíme na stálé a řádné.

Stálým členem jsou všichni členové přípravného výboru sdružení po uhrazení členských poplatků. Stálým členem se může stát jakýkoliv člen na návrh alespoň dvou stálých členů a po schválení valnou hromadou v případě, že je řádným členem po dobu minimálně jednoho roku.

Řádné členství vzniká po schválení výborem.

Členství vzniká dnem zápisu do seznamu členů sdružení. K tomuto zápisu je třeba uhradit členský poplatek, který je stanoven valnou hromadou.

Stálí členové:

Řádní členové: