194

Jak řešíme zpětný odběr?

14.12.2007

Povinnost zpětného odběru některých výrobků je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Co to znamená pro Vás?

Ing. Jaroslav Špůr, CEHO

Zpětný odběr některých výrobků

Povinnost zpětného odběru některých výrobků je dána zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně jsou uvedeny základní požadavky pro plnění výše zmiňované povinnosti.

Podrobnější informace k problematice zpětného odběru některých výrobků jsou uvedeny ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve vyhlášce č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  • oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků
  • elektrické akumulátory
  • galvanické články a baterie
  • výbojky a zářivky
  • pneumatiky
  • elektrozařízení pocházející z domácností (§ 37g písm. f))

Povinnost zajistit zpětný odběr některých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má povinná osoba, tj. právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která zmíněné výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce a to bez ohledu na výrobní značku výrobku.

Zpětný odběr probíhá bez nároku na úplatu za účelem využití nebo odstranění odebíraných použitých výrobků.

Způsob a zabezpečení plnění ponechává zákon na volbě povinných osob, a to buď samostatně nebo přenesením na jinou právnickou nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která přebírá výrobek za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu.

Povinné osoby se mohou také sdružovat a vytvořit právnickou osobu pro zajištění zpětného odběru použitých výrobků.
Na základě písemných dohod je umožněno napojení povinných osob na systémy sběru a třídění komunálních odpadů stanovenými obcemi.

Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.

O způsobu provedení zpětného odběru musí být spotřebitel náležitě informován. Tuto povinnost zajišťují povinné osoby prostřednictvím posledního prodejce, tj. osobou, která výrobky podléhající zpětnému odběru prodává. Pokud tento poslední prodejce neinformuje spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru, je povinen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání odběru použitých výrobků na nákup zboží.

Hlášení o plnění povinnosti

Povinné osoby jsou povinny zpracovávat každoročně zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok a zasílat ji ministerstvu nejpozději však do 31. března následujícího roku.

Platná legislativa týkající se zpětného odběru:

  • zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (např. zákon č. 188/2004 Sb., zákon č.7/2005 Sb.), resp. ve znění zákona č. 106/2005 Sb. (zpětný odběr: § 29; § 31; § 38; na zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n (s účinností od 13.8.2005)
  • vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 41/2005 Sb., vyhláška č. 353/2005 Sb.) (zpětný odběr: § 14; § 16; § 20 - Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok; Příloha č. 14 - Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru; Příloha č. 19 - Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru)
  • vyhláška č. 237/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 505/2004 Sb., vyhláška č. 353/2005 Sb.)
  • vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)