194

MZe spouští program podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti

15.3.2005, Martin Severa, Zdroj: www.mze.cz

Od dnešního dne je možné požádat o zařazení do programu Předčasné ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, který MZe nabízí v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova. Zemědělci mohou žádat o zařazení do programu na všech sedmi pracovištích Státního zemědělského intervenčního fondu.

Cílem tohoto podpůrného opatření  je vytvořit prostor pro nástup mladších zemědělských podnikatelů, zlepšit životaschopnost zemědělských podniků a přispět k ekonomickému rozvoji a sociální stabilitě na venkově. Zájemce o dotaci musí splňovat několik podmínek: tou hlavní je, že žadatel se zaváže ukončit veškeré podnikání spojené se zemědělstvím a své hospodářství předá mladšímu zájemci, ať již formou prodeje nebo bezúplatně, například synovi či dceři. Žadatelem může být osoba, která ke dni podání žádosti o zařazení do programu dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání žádosti nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod. Dále také musí provozovat zemědělskou činnost déle než deset let, z toho nejméně tři roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném podniku. Ten přitom musí dosahovat výměry nejméně pět hektarů zemědělské půdy. Podmínkou také je, že v každém z těchto tří let musí tvořit příjem žadatele ze zemědělské činnosti alespoň polovinu všech jeho příjmů z podnikání.

Určité podmínky musí splňovat i nový majitel zemědělského podniku: musí mu být méně než 40 let a musí prokázat odborné znalosti. Je-li zemědělský podnik převáděn na právnickou osobu, nesmí mít více než pět majitelů - fyzických osob, přičemž každý musí být mladší 40 let. Rovněž členové statutárního orgánu musí tuto věkovou hranici splňovat a alespoň jeden z nich musí být odborně způsobilý k podnikání v zemědělství. Nabyvatel také musí prokázat, že jeho zemědělský podnik je životaschopný.

Dotace může být vyplácena úspěšnému žadateli až 15 let, nárok přitom končí v roce, v němž dosáhne 75 let. Částka podpory je závislá na velikosti převáděné zemědělské půdy. Roční výše se stanoví jako součet 75 000 Kč a sazby

4 500 Kč na jeden hektar půdy, maximálně však do výše 30 hektarů půdy.

Obdobně jako ostatní podpůrné programy z Horizontálního plánu rozvoje venkova, i toto opatření je financováno ze společných zdrojů Evropské unie a z národního rozpočtu České republiky v poměru 4:1.