194

Operační program Zemědělství letos podpoří částkou 2 mld. Kč rozvoj venkova

18.1.2005, Zdroj: www.mze.cz

Podnikatelům na venkově nabízí pestrou paletu finančních podpor Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Podpora se týká zejména investic do zemědělského majetku.

Na tento účel je vyčleněna částka cca 1,25 mld. Kč z celkového objemu cca 2,17 mld Kč, kterým disponuje OP Zemědělství pro letošní rok. Pomoc je také určena mladým zemědělcům a jejím cílem je tyto podnikatele motivovat, aby neodcházeli z venkova do měst. Peníze lze získat také například k vytvoření nových, atraktivních služeb v oblasti venkovské turistiky, na zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing, na lesní hospodářství,  rybářství, protipovodňová opatření a odborné vzdělávání.Jednotlivý žadatel může při investicích do zemědělského majetku získat podporu až 65 procent přijatelných nákladů. Ty mohou kolísat v rozmezí od 64 tisíc do 32 miliónů korun na jeden projekt.

Zvýhodněni budou žadatelé s minimálním příjmem 45 procent ze zemědělské prvovýroby a také ti, kteří poskytují pracovní příležitosti mladým. Žadateli mohou být nejenom zemědělci, ale také zpracovatelé zemědělských produktů, vlastníci nebo nájemci lesa či chovatelé a zpracovatelé ryb.

Podpora se však poskytuje pouze k uznatelným výdajům. V opatření Investice do zemědělského majetku jde o výdaje na rekonstrukce ustájovacích zařízení (například podlahy, stájovou kanalizaci, izolace, elektroinstalace, silážní žlaby, střešní krytina, pastevní areály, technologie ustájení, napájení, odklidu kejdy, technologické vybavení líhnutí pro drůbež). Dále lze uznat i výdaje na výstavbu a rekonstrukci jímek a pevných hnojišť či na rekonstrukci a pořízení technologie na skladování ovoce a zeleniny.

Žadatelé si také mohou pořídit například krmné vozy, postřikovače, technologie pro údržbu luk a pastvin a stroje pro sklizeň pícnin, stroje pro sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele, rozmetadla hnoje a podobně. Pro toto kolo podání žádostí však byly vypuštěny investice na traktory, secí stroje, sklízecí mlátičky a adaptéry, sklízeče cukrovky a některé další stroje. Přijatelnými výdaji jsou také odpisy nemovitého majetku nebo zařízení, příspěvky v naturáliích, či náklady na technický a finanční posudek a na účetnictví projektu, nákup pozemků a nemovitostí, DPH a leasing.

V současné době je vyhlášeno čtvrté kolo příjmu žádostí k podpoře investic na stroje pro zemědělskou výrobu. Žadatelé mohou předkládat své projekty od 31. ledna 2005 do 25. února 2005 na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Vyhlašování jednotlivých kol příjmu žádostí zájemci naleznou na internetových stránkách www.mze.cz.  Na této adrese je také možné v odkazu Dotace a programy - Operační program Zemědělství - Vše pro žadatele, získat v elektronické podobě všechny potřebné dokumenty v kompletním znění. Tištěné dokumenty včetně formulářů jsou pak k dispozici na všech regionálních odborech SZIF. V Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové a Brně, Olomouci a Opavě.