194

PKB realizuje projekt pro žáky 6. - 9. tříd základních škol v regionu

Člověk a svět práce Jaký je vlastně svět práce? Jak vypadá prostředí zejména výrobních firem, jaké jsou v nich pracovní pozice, jaká je jejich pracovní náplň, odpovědnost?

Co všechno je třeba umět a znát, abych v zaměstnání uspěl? To všechno jsou otázky, na které v projektu „Motivace žáků základních škol pro volbu budoucího povolání" získá odpověď cca 1100 žáků šesti základních škol v Broumově, Polici nad Metují a dalších obcích. Projekt je ze sta procent financován z prostředků Evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním nositelem projektu je Podnikatelský klub Broumovska. Projekt byl zahájen začátkem tohoto školního roku a potrvá dva a půl roku. Jedním z cílů projektu je pomoci výchovným poradcům škol vytvořit kvalitní zázemí v podnikatelském prostředí, obohatit jejich práci o zkušenosti z reálného světa práce, pomoci jim při organizování zajímavých exkurzí do výrobních podniků a zprostředkovat jim dobré a věrohodné informace o podmínkách výkonu práce různých povolání. Žákům škol pak usnadnit orientaci ve světě práce a napomoci jim při odpovědnějším rozhodování při výběru budoucího povolání a přípravě na něj. Projekt svými aktivitami doplňuje vyučovací předmět druhého stupně základních škol "Člověk a svět práce" o poznatky a zkušenosti z pracovního prostředí převážně výrobních podniků, přibližuje žákům podmínky výkonu práce různých oborů a profesí a seznamuje je s požadavky kladenými na zaměstnance. Přináší jim informace o situaci na trhu práce a možnostech uplatnění v různých oborech a povoláních. Umožňuje tak žákům uvědomit si důležitost přípravy a závažnost výběru budoucího povolání. Hlavními aktivitami projektu jsou semináře obsahující interaktivním způsobem zpracované prezentace na téma jako je "Řemesla v průběhu staletí", "Výroba a my", " „Prostředí organizací" apod. Na ně navazují návštěvy podniků a pracovišť, kde se mohou žáci podrobněji seznámit s podmínkami výkonu práce v různých povoláních. Dále si mohou vyzkoušet svoji zručnost při práci s polytechnickými stavebnicemi zakoupenými v rámci projektu jako učební pomůcky. Při návštěvách výrobních podniků mohou žáci vidět možnost uplatnění svých školních znalostí a dovedností v budoucím životě, uvědomit si, co všechno musí umět a znát, aby mohli uspět ve svém budoucím povolání. Tím chce projekt dát hlubší smysl jejich současnému učení a motivovat je k dalšímu rozvoji. Součástí projektu je i dotazníkový průzkum, který bude průběžně ověřovat postoje a názory žáků na volbu povolání. Výstupy z tohoto šetření budou sloužit pro korekci aktivit projektu v průběhu jeho realizace a ověření efektivnosti používaných postupů.

Více si o projektu můžete přečíst na stránkách soutěže Dobrá rada nad zlato, kterou vyhlašuje Národní vzdělávací fond, o.p.s, a to na adrese: www.topregion.cz/soutez Projekt je zde uveden pod názvem „Člověk a svět práce"

Za Podnikatelský klub Broumovska Josef Hejnyš koordinátor projektu