194

SWOT analýza regionu

S (silné stránky)
W (slabé stránky)
= představují současnost + vnitřní podmínky

O (příležitosti)
T (hrozby)
= představují budoucnost + vnější podmínky, co nelze v plné míře ovlivnit


Silné stránky

 1. Kvalitní životní prostředí
 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm ochrany
 3. Kulturní a historické dědictví a jedinečné prostorové rozvržení sídel v krajině  – genius loci
 4. Volné pozemky a objekty k mnohostrannému využití
 5. Méně nákladná pracovní síla
 6. Základ vybavenosti pro cestovní ruch a možnost jeho rozvoje
 7. Jednotné správní území – existence  dobrovolného svazku obcí
 8. Tradice a možnosti zemědělství a lesnictví – přírodní a lidské zdroje k dispozici
 9. Základní síť zdravotních a sociálních služeb, spádová nemocnice
 10. Dostatečná kapacita sítě MŠ a ZŠ, menší počty žáků ve třídách, malotřídky, Gymnázium v Broumově
 11. Fungující síť knihoven, základ dostupnosti internetu
 12. Dostatek prostor pro kulturní činnosti a setkávání lidí
 13. Otevřené hranice, přeshraniční spolupráce

Slabé stránky

 1. Nízká ekonomická aktivita a související jevy (nezaměstnanost, úroveň příjmů, kupní síla, nedostatek investičního kapitálu, nedostatek kvalifikované pracovní síly)
 2. Nepříznivé demografické jevy (stárnutí populace, odchod mladých a vzdělaných lidí, úroveň vzdělanosti)
 3. Početná rómská menšina
 4. Nedořešené vlastnické vztahy k nemovitostem, hlavně půdě
 5. Špatný technický stav dopravní infrastruktury (silnice, železnice)
 6. Špatná dopravní dostupnost okolních center
 7. Atmosféra v regionu (uzavřenost, vnímání zvýšené úrovně ochrany přírody)
 8. Nevyužívané a chátrající průmyslové a zemědělské stavby a památky
 9. Chybějící vzdělávání (odborné střední školství, vzdělávání pro dospělé, rekvalifikace, pracovní poradenství, celoživotní vzdělávání)
 10. Změny v zemědělství (úbytek pracovních míst, nejisté postavení zemědělsky hospodařících subjektů, omezení živočišné výroby)
 11. Částečné poškození přírody a krajiny (snížená rozmanitost druhů rostlin a živočichů, špatná druhová skladba lesů a nešetrné hospodaření v nich, narušený vodní režim, velké lány zemědělské půdy, nelegální skládky odpadků) a nedostatečné poznání limitů využití krajiny
 12. Nedostatek příležitostí pro využití volného času
 13. Nedostatek občanské aktivity ve věcech veřejných
 14. Rostoucí kriminalita a vandalismus
 15. Nedostatečná síť obchodů a služeb
 16. Škola  jako instituce není vnímána jako partner v komunitě
 17. Nedostatečná síť a kapacita sociálních služeb
 18. Nedostatečná struktura a kapacita zdravotnických služeb
 19. Nedostatek startovacích a sociálních bytů, špatná údržba bytového fondu
 20. Nedostatečný vztah lidí ke krajině a prostředí

Příležitosti

 1. Rozvoj cestovního ruchu s ohledem na  ochranu přírody a krajiny, prodloužení turistické sezóny
 2. Výroba z místních přírodních zdrojů, kvalitní hospodaření s nimi a ochrana (lesy, voda, půda, ovzduší)
 3. Šíření potřebných informací pro podnikatele, zemědělce, pracovní poradenství, pomoc začínajícím
 4. Rozvoj informačních technologií, dostupnost internetu
 5. Rozvoj služeb
 6. Využití volných prostor, objektů a pozemků, obnova kulturního dědictví
 7. Prostor pro uplatnění a život kvalifikovaných lidí
 8. Změna využití části zemědělské půdy pro např. krajinotvorné programy, sport, turistiku, pěstování energetických plodin, zalesňování
 9. Programy, granty, dotace a investice ze soukromých, národních a mezinárodních zdrojů
 10. Formy výchovy a vzdělávání využívající kvalitního životního prostoru
 11. Rozvoj středisek spolkového a společenského života v obcích (školy, knihovny, spolky)
 12. Zapojení místních lidí do zájmové kulturní činnosti
 13. Rozvoj sportovních činností v tradičních i nových formách
 14. Rozšíření spolupráce s okolními regiony (včetně přeshraniční spolupráce)
 15. Rozvoj občanských aktivit

Hrozby

 1. Nevyužití příležitostí
 2. Nevyřešení vlastnických vztahů (především půda)
 3. Spekulace s nemovitostmi, hlavně se zemědělskou půdou
 4. Nízký podíl mladých a vzdělaných lidí v regionu
 5. Znehodnocení krajiny a přírody (nevhodné stavby, masová turistika, nešetrné hospodaření v lesích atd.)
 6. Pokračování nepříznivého vývoje zemědělství
 7. Uzavírání se vnějším podnětům (xenofobie)
 8. Další úbytek škol, event. nemožnost zřídit potřebné školy
 9. Nezájem rodin o úroveň základního vzdělání, omezení školství jen na zdroj informací
 10. Nedostatek kvalifikovaných pedagogů
 11. Úbytek kvalifikovaných pracovních sil
 12. Potíže významných zaměstnavatelů
 13. Nedostatek  spolupráce  a špatná vzájemná informovanost uvnitř regionu (státní správa, samospráva, podnikatelé, církev, občanský sektor) a snížená schopnost řešit společně budoucnost území
 14. Podceňování a neřešení vztahů a soužití romské menšiny a většinové populace
 15. Bezperspektivnost pro některé skupiny obyvatelstva
 16. Těžká nákladní tranzitní doprava
 17. Budování nepřiměřené technické infrastruktury

Číst dál: SWOT analýza regionu