194

Broumovsko a Teplicko

V posledním období se ekonomika Broumovska opírá o několik závodů a společností. Historicky byl region specializován na textilní a strojírenský průmysl, jedná se tedy o minimální odvětvovou diverzifikaci. Toto můžeme hodnotit jako negativum, protože v průběhu transformačního období dochází u obou zmíněných odvětví k útlumu. Především textilní průmysl byl u nás ovlivněn rozpadem RVHP a následnou ztrátou východních odbytišť. Dalším důvodem je pokračující silná expanze textilních podniků z Asie a středomořských států.

Mezi silné stránky regionu lze zařadit skutečnost, že privatizace průmyslových podniků již byla dovršena. Vývoj průmyslové výroby na Broumovsku znamenal v devadesátých letech podstatné zeštíhlení největších zaměstnavatelů, zánik některých provozů, ale i vznik řady malých podniků. Při privatizaci nebo vzniku nových průmyslových subjektů nehrál celkově zahraniční kapitál významnou roli.

Průmysl

Jedním z největších zaměstnavatelů na Broumovsku je VEBA a.s. Broumov. Tato akciová společnost už několik let patří mezi prosperující podniky v ČR, protože s modernizací a obnovou zastaralého strojního zařízení začala už v polovině osmdesátých let. Přes uzavření některých provozů (Martínkovice, Velké Petrovice, Bukovice, Žďár nad Metují) stále zaměstnává 1734 pracovníků.

Druhým největším zaměstnavatelem na Broumovsku je Siemens VDO Adršpach, 100% dceřinná společnost německé firmy Siemens. Tato pobočka vyrábí a dodává autopříslušenství jak na tuzemský, tak i na zahraniční trh. V ČR tato společnost působí od roku 1994.

Dalším průmyslovým podnikem s více než 100 zaměstnanci je meziměstská strojírna Strojtex, a.s. Dvůr Králové nad Labem. Patří mezi podniky s moderním strojním vybavením a vysoce kvalitní ruční výrobou, kterou dokládá zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9002 v hlavních výrobních jednotkách. Královédvorský Strojtex je dynamickou firmou vlastnící cenné know how, podporující rozvoj nových technologií a spolupracující s významnými světovými odběrateli.

Mezi poměrně velké zaměstnavatele se řadí Lesní společnost Broumov Holding, a.s., ve které na konci roku 1997 pracovalo 237. Společnost podniká v tradičních lesnických činnostech v příhraniční části okresů Náchod a Trutnov.

Důležitým průmyslovým podnikem v regionu je Závod č. 10 akciové společnosti KOH-I-NOOR Hardmuth České Budějovice, která odkoupila broumovský závod od společnosti Kovopol Police nad Metují. Protože jedním z hlavních výrobků broumovského závodu jsou školní rýsovadla, doplňuje tento závod ideálně výrobkové portfolio českobudějovického závodu, který se zaměřuje na výrobu kancelářských a školních potřeb. Na export směřují asi 2/3 produkce.

Akciová společnost Nealko Hejtmánkovice, a.s. byla založena v roce 1994. Nová sodovkárna se starou tradicí ze severovýchodních Čech je výrobcem tradičních přírodních limonád a sodové vody, který navazuje na výrobu sodovek z padesátých let.

Novým podnikem je stáčírna balené pitné a kojenecké vody – bývalá KVT, poté Toma, nyní součást Pepsi General Bottlers, s.r.o.

K tradičním dřevozpracujícím a nyní prosperujícím podnikům regionu patří firmy Hobra–Školník Broumov a Dřevoterm Březová.

V oblasti dále fungují opravárenská družstva a autoservisy i jednotlivé drobné autoopravárenské dílny v soukromých rukou. Významnou firmou je Barum Jetřichov, který skladuje a expeduje pneumatiky Barum.

Firma STEF a.s. Broumov se zabývá obchodem s odpady ze železa a barevných kovů. V této souvislosti nabízí služby i v oblasti demontáží a likvidací průmyslových technologií, zejména pak vysloužilých průmyslových kotelen.

Broumovské strojírny Hynčice se staly akciovou společností v roce 1996. Od roku 1992 začali noví majitelé, kteří podnik odkoupili, rozvíjet dva nové nosné výrobní programy. Jde o zařízení pro automobily a užitková vozidla (myčky, vysavače, kompresory) a kancelářskou techniku (stojany, nosiče, odkladače, tabule, držáky, apod.). Výrobky i komponenty polygrafických strojů však nadále zaujímají významný objem výroby.

Posláním firmy Z - TRADE s. r. o., Broumov je distribuce a obchod se spotřebním  zbožím ve vynikající kvalitě, za odpovídající cenu a s dokonalým servisem pro zákazníky." Firma Z - TRADE se soustředí především na oblast lepidel, tmelů a svíček.

Kovozpracující firma BSB s.r.o. je výrobně-obchodní organizací, která se zabývá  zpracováním   termoplastů, dále výrobou lisovacích forem na zakázku při použití CNC strojů. Společnost byla  založena v  roce 1992.

Broumovské stavební sdružení s.r.o. je soukromá stavební firma provádějící generální dodávky pozemních staveb, včetně příslušného servisu. Předmětem činnosti této firmy je: provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava nákladní.

Firma Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů vznikla jako první privátní kalírna v Československé republice v září 1991. Od počátku je výhradně zaměřena na poskytování komplexních služeb v oblasti tepelného zpracování kovů a služeb, které jsou s tímto procesem spojeny.

Stavební průmysl je zastoupen několika stavebními firmami (Broumovské stavební sdružení, Broumstav, Bezedos, Myška Teplice, Renoma) a prodejnou stavebnin v Broumově.

Tiskařský průmysl je zastoupen tiskárnou v Broumově.

Zemědělství

Zemědělská výroba dosáhla v uplynulých 50letech značné intenzity. Přestože se v posledních deseti letech podíl orné půdy snížil, zůstávají v oblasti neúnosně velké hony, které jsou příčinou vodní (Teplicko, okolí Heřmánkovic a Otovic) a větrné (JV část Broumovské kotliny) eroze.

Výměrou svých zemědělských pozemků obce Broumovska zaujímají 40% zemědělské půdy v okrese Náchod. V Broumově, Božanově, Otovicích a Martínkovicích převládá zemědělská půda, v obcích Adršpach a Heřmánkovice lesní porosty. Ostatní obce mají přibližně stejný poměr zemědělské a nezemědělské (lesní, vodní, zastavěné a ostatní plochy) půdy.

V současné době neexistuje v regionu ani jeden Státní zemědělský statek. Všechny dříve existující postupně zanikly nebo se přeměnily v Zemědělská družstva. V regionu hospodaří v zemědělství celkem 623 ekonomických subjektů, z toho 558 samostatně hospodařících rolníků. V rámci ekologického zemědělství se zemědělci zaměřují vesměs na chov ovcí.

Lesnictví

Převážná většina lesů na Broumovsku je v současnosti ve státním vlastnictví, ve správě státního podniku Lesy České republiky. Malá část lesů, řádově stovky hektarů, je v majetku měst a obcí, některé drobné lesní majetky jsou v držbě soukromých vlastníků, kterých je však v regionu ve srovnání s jinými částmi ČR málo. Ročně se zde vytěží několik desítek tisíc kubických metrů dříví, přičemž převažuje zejména dříví smrkové, o které je na trhu největší zájem a kterého je zde také největší zásoba. Jen malá část dřeva se zpracovává v místě vzniku ve zdejších pilách a truhlářstvích, většina dříví se odváží v surové podobě do zpracovatelských podniků v širším regionu, zejména v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje.